نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 423,144 108.27 978,677 95.19 921,622 95.4 862,023 91.73
اوراق مشارکت 11,190 2.86 7,996 0.78 8,352 0.86 318 0.03
سپرده بانکی 28,919 7.4 21,181 2.06 10,764 1.11 12,663 1.35
وجه نقد 28 0.01 3 0 3 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -72,452 -18.54 20,309 1.98 25,320 2.62 64,769 6.89
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 166,702 42.65 347,157 33.76 336,411 34.82 334,129 35.55