بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 154,688 87.36 228,610 73.62 224,424 66.85 197,570 61.94
اوراق مشارکت 7,024 3.97 28,530 9.19 54,237 16.16 62,351 19.55
سپرده بانکی 13,010 7.35 35,614 11.47 40,581 12.09 36,426 11.42
وجه نقد 5 0 6 0 7 0 10 0
سایر دارایی ها -3,369 -1.9 17,763 5.72 16,454 4.9 22,606 7.09
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 61,931 34.98 99,854 32.16 100,716 30 87,847 27.54