بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 174,235 88.96 327,366 85.5 362,406 90.04 337,449 90.6
اوراق مشارکت 16,383 8.36 32,320 8.44 13,574 3.37 0 0
سپرده بانکی 14,516 7.41 13,069 3.41 9,695 2.41 5,566 1.49
وجه نقد 24 0.01 272 0.07 784 0.19 10 0
سایر دارایی ها -9,298 -4.75 9,872 2.58 16,050 3.99 29,426 7.9
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 67,831 34.63 115,788 30.24 126,130 31.34 129,702 34.82