بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 165,754 87.19 266,955 78.73 295,489 80.97 297,358 81.72
اوراق مشارکت 15,974 8.4 56,022 16.52 46,526 12.75 46,955 12.9
سپرده بانکی 14,634 7.7 12,704 3.75 18,190 4.98 15,183 4.17
وجه نقد 5 0 7 0 7 0 0 0
سایر دارایی ها -6,256 -3.29 3,390 1 4,705 1.29 4,383 1.2
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 65,175 34.28 91,913 27.11 105,911 29.02 107,922 29.66