بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 182,242 90.33 349,700 87.34 369,185 88.47 403,159 90.54
اوراق مشارکت 15,753 7.81 6,027 1.51 4,412 1.06 0 0
سپرده بانکی 14,816 7.34 20,018 5 15,647 3.75 13,422 3.01
وجه نقد 24 0.01 272 0.07 6 0 10 0
سایر دارایی ها -11,089 -5.5 24,387 6.09 28,041 6.72 28,681 6.44
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 70,948 35.17 131,370 32.81 141,702 33.96 155,202 34.86