بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 159,338 86.11 205,842 66.83 231,110 74.68 257,013 79.12
اوراق مشارکت 13,991 7.56 62,558 20.31 63,015 20.36 61,643 18.98
سپرده بانکی 14,703 7.95 36,582 11.88 13,703 4.43 3,484 1.07
وجه نقد 5 0 6 0 6 0 10 0
سایر دارایی ها -3,005 -1.62 3,017 0.98 1,652 0.53 2,698 0.83
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 63,380 34.25 75,439 24.49 78,717 25.43 88,689 27.3