جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/10

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 215,792 95.13 529,132 90.6 592,464 91.37 613,794 86.15
اوراق مشارکت 13,717 6.05 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 16,272 7.17 24,324 4.17 22,074 3.4 63,351 8.89
وجه نقد 21 0.01 7 0 8 0 0 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -18,964 -8.36 30,549 5.23 33,875 5.22 35,360 4.96
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 81,044 35.73 163,655 28.02 239,101 36.87 281,863 39.56