بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 155,760 86.04 193,085 60.46 173,463 56.23 213,290 67.54
اوراق مشارکت 11,144 6.16 58,734 18.39 62,142 20.15 62,532 19.8
سپرده بانکی 14,467 7.99 55,753 17.46 67,539 21.89 37,974 12.02
وجه نقد 5 0 6 0 5 0 0 0
سایر دارایی ها -,346 -0.19 11,803 3.7 5,322 1.73 2,023 0.64
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 62,582 34.57 84,266 26.38 71,888 23.3 75,205 23.81