نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 بانک دی 7,000 %70.00
2 کارگزاری آگاه 3,000 %30.00