بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی ثبت تغییر آدرس 1398/06/13
آگهی ثبت تغییرات امضا داران مجاز 1398/06/13
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق 1398/04/29
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/06/06 1397/05/27
دعوت به مجمع مورخ 1396/12/14 1396/12/06
مجمع مورخ 1396/09/05 1396/08/24
دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی 1396/05/21
تعدیل قیمت سهام کنتوری سازی ایران و بانک صادرات 1396/05/11
دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک دی 1395/06/12
نوسان در بازارهای مالی 1392/11/01
فرم پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری بانک دی 1390/03/02