بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

ارکان صندوق

حسابرس صندوق بانک دی به همراه توضیحات

مدیر سرمایه گذاری صندوق بانک دی

مدیر ثبت صندوق بانک دی

ضامن نقد شوندگی صندوق بانک دی به همراه توضیحات

مدیر صندوق سرمایه گذاری

متولی صندوق بانک دی به همراه توضیحات