نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجمع مورخ 1396/09/05

مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی ، رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 05/09/1396در محل دفتر مرکزی کارگزاری بانک دی ، در خصوص  

تعیین مدیر ثبت صندوق سرمایه گذاری بانک دی ؛

سایر موارد که در صلاحیت مجمع صندوق باشد ؛

برگزار می گردد .

لذا خواهشمند است ؛ نماینده ارکان محترم با در دست داشتن معرفی نامه در جلسه مجمع مذکور حضور یابند .