نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی

دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی
بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی به شماره ثبت 27672 و شناسه ملی 10320572390 دعوت می شود تا در جلسه مجمع که در ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 29/05/1396 در محل دفترمرکزی کارگزاری بانک دی واقع در خیابان خالد اسلامبولی ( وزراء)، نبش کوچه چهاردهم ، ساختمان شماره 58 ، طبقه چهارم تشکیل خواهد شد ، حضور به هم رسانند .
دستور جلسه : 
1_تصویب صورتهای مالی دوره منتهی به 22/03/1396؛
2- تعیین حسابرس صندوق و مدت مأموریت وی ؛
3- تعیین متولی صندوق ؛
4- تعیین روزنامه کثیر الانتشار صندوق ؛
5- سایر موارد که در صلاحیت مجمع باشد .