نصب همراه صندوق fundMobileApp

دعوت به مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری بانک دی

دعوت از دارندگان واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی جهت حضور در مجمع
بدینوسیله از کلیه دارندگان محترم واحدهای ممتاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی به شماره ثبت ٢٧٦٧٢ و شناسه ملی ١٠٣٢٠٥٧٢٣٩٠ دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه که در ساعت ١٤ مورخ ١٣٩٥/٠٦/٢٨ در محل دفتر مرکزی واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)- نبش کوچه چهاردهم- ساختمان شماره ٥٨- طبقه سوم تشکیل خواهد شد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:
١- تصویب صورتهای مالی  منتهی به ٢٢/٠٣/١٣٩٥
٢- انتخاب حسابرس
٣- انتخاب متولی
٤- تغییر آدرس
٥- سایر موارد