نصب همراه صندوق fundMobileApp

نوسان در بازارهای مالی

قابل توجه سرمایه گذاران محترم: 
نوسان در بازارهای مالی در ایران و در همه دنیا جز ذات این بازار ها محسوب می گردد. برخی از این نوسانات دلایل بنیادی و منطقی داشته و برخی نیز صرفاً جنبه روانی داشته و فاقد مبانی بنیادی می باشد. نوسانات هیجانی و روانی در جهت مثبت یا منفی خیلی زود گذر بوده و قیمت سهام در نهایت بر اساس واقعیت های هر شرکت تثبیت می شود. تجربه ٥ ساله مدیریت سرمایه گذاری آگاه بیانگر این است که در طول سنوات گذشته با وجود فراز و نشیب های فراوان در نهایت بیشترین بازده نصیب سرمایه گذارانی شده است که با دید میان مدت و بلند مدت اقدام به سرمایه گذاری کرده اند.  افت اخیر بازار نیز فاقد مبنای واقعی بوده و با وجود اخبار مناسب سیاسی و عملکرد قابل قبول شرکت ها، توجیه پذیر نمی باشد. در حال حاضر با توجه به تنوع مناسب پرتفوی صندوق سرمایه گذاری بانک دی و شرایط مناسب سهام موجود در پرتفو، توصیه ما صبر و نگهداری واحدهای سرمایه گذار می باشد. برآوردما کسب بازدهی منطقی و مناسب برای سرمایه گذاران صبور می باشد. 


مدیر صندوق
شرکت کارگزاری بانک دی