نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/29 1400/02/19
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1400/02/29 1400/02/19
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 04-02-1400 1400/02/08
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1400/02/04 1400/02/04
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1400/02/04 1400/01/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1400/02/04 1400/01/21
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1399.11.18 (تغییر هزینه حسابرس) 1399/12/13
لیست حاضرین در مجمع 1399/11/18 1399/11/18
دعوتنامه مجمع مورخ 1399/11/18 1399/11/07
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1399/11/18 1399/11/07
صورتجلسه مجمع 1399.05.12 1399/11/05
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 22-09-1399 1399/10/21
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/09/22 1399/09/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/09/22 1399/09/10
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1399/09/22 1399/09/10
روزنامه کثیرالانتشار و روزنامه رسمی مجمع مورخ 1399/03/10 1399/07/30
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1399.06.03 (تصویب صورتهای مالی) 1399/07/15
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1399.05.08 (اصلاح هزینه دسترسی به نرم افزار،تارنما) 1399/07/15
لیست حاضرین در مجمع 1399/06/03 1399/07/15
تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع 1399.05.25 (تمدید مجوز فعالیت) 1399/06/01
لیست حاضرین در مجمع 1399/05/25 1399/05/27
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/08 1399/05/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/06/03 1399/05/22
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1399/06/03 1399/05/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/25 1399/05/21
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1399/05/25 1399/05/21
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/05/12 1399/05/13
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/11 1399/05/04
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/05/11 1399/05/04
روزنامه کثیرالانتشار دعوت به مجمع مورخ 1399/05/08 1399/04/30
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/05/08 1399/04/30
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 10-03-1399 (تمدید مجوز فعالیت) 1399/03/26
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/03/10 1399/03/10
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1399/03/10 1399/03/10
اگهی دعوت به مجمع مورخ 1399/02/10 1399/02/29
لغو آگهی مجمع مورخ 1398/02/14 1399/02/29
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1399/02/14 1399/02/15
دعوتنامه مجمع مورخ 1399/02/14 1399/02/15
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398/10/15 1398/11/29
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398/03/26(اصلاح هزینه) 1398/11/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/10/15 1398/11/27
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/10/15 1398/10/18
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/10/15 1398/10/02
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398/04/22 1398/08/19
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398/07/07 1398/08/13
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ 07-07-1398 1398/07/30
صورتجلسه تصمیمات مجمع مورخ 1398/07/07 (تغییرات امیدنامه) 1398/07/30
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار + صورتجلسه مجمع مورخ07-07-1398 1398/07/30
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/07/07 1398/07/20
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/07/07 1398/07/07
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/07/07 1398/06/26
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع مورخ 1398/04/22 (تغییر آدرس) 1398/05/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/04/22 1398/04/22
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/04/22 1398/04/12
تاییدیه سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/26 (اصلاح هزینه ها) 1398/04/12
اسامی حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/26 1398/04/10
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/26 (اصلاح هزینه ها) 1398/04/02
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1398/03/26 1398/03/26
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1398/03/26 1398/03/26
تصویر آگهی روزنامه کثیرالانتشار مربوط به مجمع مورخ 1397/06/06 1397/07/18
تایید سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع مورخ 1397/06/06 ( تصویب صورتهای مالی ، انتخاب مجدد حسابرس و روزنامه کثیرالانتشار صندوق ) 1397/07/11
آگهی دعوت به مجمع مورخ 1397/06/06 1397/05/27
روزنامه کثیرالانتشار مربوط به مجمع مورخ 1396/12/14 1397/02/25
تاییدیه سازمان و صورتجلسه مجمع مورخ 1396/12/14 1397/01/29
لیست حاضرین در مجمع مورخ 1396/12/14 1396/12/14
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/07/30 1396/10/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/09/05 1396/10/20
لیست حاضرین مجمع مورخ 1396/09/05 1396/09/05
لیست حاضرین مجمع مورخ 30-07-1396 1396/07/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ 29-05-1396 1396/06/20
لیست حاضرین مجمع مورخ 29-05-1396 1396/05/29
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ 1396/03/06 1396/05/24
صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری بانک دی و حدود اختیار آن ها 1396/04/14
صورتجلسه مجمع تمدید فعالیت صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ 15-12-1395 1396/03/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ 28-06-1395 1396/03/30
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری بانک دی مورخ 11-11-1394 1396/03/06
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 22-06-94راس ساعت 15 1395/01/18
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 16-06-93راس ساعت 14 1393/07/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 15-06-93راس ساعت 14 1393/07/08
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 06-02-93راس ساعت 17 1393/04/01
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 28-02-93راس ساعت 14 1393/03/05
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 17-12-92 راس ساعت 15 1393/02/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 22-12-91 راس ساعت 14 1392/08/21
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 16-06-92 راس ساعت 14 1392/08/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 10-06-92 راس ساعت 14 1392/08/15
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 03-05-91 راس ساعت 11 1391/05/17
صورتجلسه مجمع صندوق سرمايه گذاري بانك دي مورخ 03-05-91 راس ساعت 9 1391/05/17
اعلامیه پذیره نویسی 1390/03/03
صورت جلسه مجمع موسس 1390/02/20