نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22 فروردین ماه 1400 1400/02/01
گزارش عملکرد منتهی به 1399/12/22 1400/01/25
صورتهای مالی دوره نه ماهه منتهی به 1399/12/22 1400/01/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22 اسفند ماه 1399 1399/12/25
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/11/22 1399/11/28
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 22 آذر ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/11/08
گزاررش عملکرد منتهی به 1399/09/22 (اصلاحیه) 1399/11/08
گزارش پورتفوی ماهانه منتهی به 1399.10.22 1399/11/06
گزارش عملکرد مدیر99.09.22 1399/10/18
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 22 آذر ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/10/18
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/09/22 1399/09/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22 آبان ماه 1399 1399/09/02
گزارش پرتفوی ماهانه منتهی به 1399/07/22 1399/07/30
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 22شهریور ماه 1399 1399/07/20
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 22 شهریور ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/07/19
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22شهریور ماه 1399 1399/06/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22مرداد ماه 1399 1399/06/01
گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 22 خرداد ماه 1399(اصلاحیه) 1399/05/15
صورت های مالی دوره سالانه منتهی به 22خرداد ماه 1399 (حسابرسی شده) 1399/05/15
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22تیر ماه 1399 1399/04/31
گزارش عملکرد دوره سالانه منتهی به 22 خرداد ماه 1399 1399/04/31
صورت های مالی دوره سالانه منتهی به 22خرداد ماه 1399 (حسابرسی نشده) 1399/04/21
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22خرداد ماه 1399 1399/04/01
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22 اردیبهشت ماه 1399 1399/02/28
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22 فروردین ماه 1399 1399/01/27
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 22 اسفند ماه 1398 1399/01/27
گزارش عملکرد دوره نه ماهه منتهی به 22 اسفند ماه 1398 1399/01/26
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22 اسفند ماه 1398 1398/12/27
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22بهمن ماه 1398 1398/11/28
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 22 آذر ماه 1398 (حسابرسی شده) 1398/11/08
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 22 آذر ماه 1398(اصلاحیه) 1398/11/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 22 دی ماه 1398 1398/11/01
گزارش عملکرد دوره شش ماهه منتهی به 22 آذر ماه 1398 1398/10/28
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 22 آذر ماه 1398 (حسابرسی نشده) 1398/10/17
گزارش عملکرد دوره سه ماهه منتهی به 22شهریور ماه 1398 1398/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1398 1398/10/08
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1398 1398/09/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1398 1398/08/08
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/06/22( حسابرسی نشده ) (اصلاحی) 1398/07/20
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 1398/06/22 ( حسابرسی نشده ) 1398/07/18
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31شهریور ماه 1398 1398/07/07
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 1398/03/22( حسابرسی شده ) 1398/06/25
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31مرداد ماه 1398 1398/06/06
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31تیر ماه 1398 1398/05/07
گزارش عملکرد سال مالی منتهی به 22 خرداد ماه 1398 (حسابرسی نشده) 1398/04/22
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 1398/03/22 (حسابرسی نشده) 1398/04/22
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1398 1398/04/09
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1398 1398/03/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1398 1398/02/07
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 1397/12/22 ( حسابرسی نشده ) 1398/01/31
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1397/12/22 1398/01/31
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به29 اسفند ماه 1397 1398/01/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30بهمن ماه 1397 1397/12/06
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 1397/03/22 (حسابرسی شده) 1397/11/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 دی ماه 1397 1397/11/10
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 1397/09/22 ( حسابرسی نشده ) 1397/10/19
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1397/09/22 1397/10/19
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آذر ماه 1397 1397/10/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 آبان ماه 1397 1397/09/07
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 30 مهر ماه 1397 1397/08/06
صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی میانی سه منتهی به 22 شهریور 1397( حسابرسی نشده ) 1397/07/21
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1397/06/22 1397/07/21
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای دوره مالی سه ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/21
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 شهریور ماه 1397 1397/07/08
صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 22 خرداد ماه 1397( حسابرسی شده ) - اصلاحیه 1397/06/11
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 مرداد ماه 1397 1397/06/11
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 22 خردادماه 1397 ( حسابرسی شده ) 1397/05/27
صورت های مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 22 خرداد ماه 1397( حسابرسی شده ) 1397/05/27
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 تیر ماه 1397 1397/05/10
صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آن برای سال مالی منتهی به 22 خرداد ماه 1397(حسابرسی نشده ) 1397/04/23
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 1397/03/22( حسابرسی نشده ) 1397/04/23
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 خرداد ماه 1397 1397/04/10
گزارش افشای پرتفوی ماهانه منتهی به 31 فروردین ماه 1397 1397/02/09
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1396/12/22 1397/02/04
صورتهای مالی نه ماهه منتهی به 1396/12/22 (حسابرسی نشده) 1397/01/26
صورت وضعیت پرتفوی برای ماه منتهی به 1396/12/29 1397/01/16
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1396/09/22 ( حسابرسی شده )- اصلاحیه 1396/11/24
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1396/09/22 ( حسابرسی شده ) 1396/11/17
صورتهای مالی 6 ماهه منتهی به 1396/09/22 صندوق سرمایه گذاری بانک دی ( حسابرسی نشده ) 1396/10/19
صورتهاي مالي براي دوره مالي مياني3 ماهه منتهي به 22-06-1396 1396/07/22
گزارش عملکرد براي دوره مالي مياني3 ماهه منتهي به 22-06-1396 1396/07/22
گزارش عملکرد دوره مالی یکساله منتهی به 22 خرداد ماه 1396 (حسابرسی شده) 1396/05/24
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 22-03-1396 ( حسابرسی شده ) 1396/05/16
گزارش عملکرد دوره یکساله منتهی به 22 خردادماه 1396 1396/04/12
صورتهای مالی سال مالی منتهی به 22خرداد ماه 1396 ( حسابرسی نشده ) 1396/04/12
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1394/12/22 1396/02/20
صورتهای مالی دوره میانی 9 ماهه منتهی به تاریخ 22 اسفند ماه 1394 1396/01/30
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 1395/12/22 1396/01/29
صورت مالی 9 ماهه منتهی به 1395/12/22 1396/01/29
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 22-09-1395 صندوق سرمایه گذاری بانک دی ( حسابرسی شده ) 1395/12/01
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 22-09-1394 (حسابرسی شده) 1395/11/24
صورتهای مالی شش ماهه منتهی به 22-09-1395 ( حسابرسی نشده )( اصلاحیه) 1395/11/10
خلاصه عملکرد صندوق شش ماهه منتهی به 22-09-1395 1395/10/22
صورت مالی شش ماهه منتهی به 22-09-1395 1395/10/22
صورتهای مالی سالانه برای سال مالی منتهی به 22/03/1395 (حسابرسی شده) 1395/06/29
گزارش عملکرد برای دوره مالی منتهی به 22/03/1395 1395/06/28
صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به 22/03/1395 (حسابرسی نشده) 1395/06/08
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22 آذر ماه 1394 (حسابرسي نشده) 1394/10/21
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 22 آذر ماه1394(حسابرسی نشده) 1394/10/21
صورت مالی شش ماهه و یادداشت های همراه آن برای دوره مالی منتهی به 22 آذر ماه 94 1394/09/22
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 1392/03/22(حسابرسی نشده) 1394/07/26
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 22 خرداد ماه 1391 (حسابرسي نشده) 1394/07/26
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 22/06/1391 1394/07/26
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 22/09/1391(حسابرسی نشده) 1394/07/26
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 22 خرداد ماه 1391 (حسابرسي نشده) 1394/07/26
گزارش عملکرد براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 1391/12/22 1394/07/26
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 22/03/1391(حسابرسی نشده) 1394/07/26
گزارش عملکرد براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 22/06/1390 1394/07/25
گزارش عملکرد براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22/09/1390 1394/07/25
گزارش عملکرد براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 22/12/1390 1394/07/25
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 22/06/1394 1394/07/19
صورتهای مالی میان دوره ای برای دوره مالی 3 ماهه منتهی 22-06-1394 (حسابرسی نشده) 1394/07/19
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 22/03/1394(حسابرسی شده) 1394/06/18
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 22 خرداد ماه 1394 (حسابرسي شده) 1394/06/18
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 22/03/1394(حسابرسی نشده) 1394/04/08
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 22 خرداد ماه 1394 (حسابرسي نشده) 1394/04/08
صورتهای مالی برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 22 اسفند ماه1393 1393/12/26
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9ماهه منتهی به 22 اسفند ماه1393 1393/12/26
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22 آذر ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/11/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 22 آذر ماه1393(حسابرسی شده) 1393/11/28
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22 آذر ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/10/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 22 آذر ماه1393(حسابرسی نشده) 1393/10/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 22/06/1393 1393/07/02
صورتهای مالی میان دوره ای برای دوره مالی 3 ماهه منتهی 22-06-1393 (حسابرسی نشده) 1393/07/02
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 22 خرداد ماه 1393 (حسابرسي شده) 1393/06/01
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 22/03/1393(حسابرسی شده) 1393/06/01
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 22 خرداد ماه 1393 (حسابرسي نشده) 1393/04/10
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 22/03/1393(حسابرسی نشده) 1393/04/10
گزارش عملکرد برای دوره مالی 9 ماهه منتهی به 22/12/1392 1393/01/18
صورتهاي مالي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 22 اسفند ماه 1392 1393/01/18
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22 آذر ماه 1392(حسابرسي شده) 1392/11/28
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 22/09/1392(حسابرسی شده) 1392/11/16
گزارش عملکرد برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 22/06/1392 1392/11/16
گزارش عملکرد برای دوره مالی 6 ماهه منتهی به 22/09/1392(حسابرسی نشده) 1392/11/15
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 22/03/1391(حسابرسی شده) 1392/11/15
گزارش عملکرد برای سال مالی منتهی به 22/03/1392(حسابرسی شده) 1392/11/15
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22 آذر ماه 1392(حسابرسي نشده) 1392/10/16
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 22/06/1392 1392/09/06
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 22 خرداد ماه 1392 (حسابرسی شده) 1392/06/13
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 22/03/1392 (حسابرسی نشده) 1392/06/10
صورتهاي مالي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 22 اسفند ماه 1391 (حسابرسي نشده) 1391/12/27
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22 آذر ماه 1391 (حسابرسي شده) 1391/12/07
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22 آذر ماه 1391 (حسابرسي نشده) 1391/10/17
صورتهای مالی برای دوره مالی 3 ماهه منتهی به 22/06/1391 (حسابرسی نشده) 1391/08/16
صورتهاي مالي سال مالي براي دوره مالي منتهي به 22 خرداد ماه 1391 (حسابرسي شده) 1391/03/22
صورتهاي مالي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 1390/12/22 1390/12/22
صورتهاي مالي براي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 22 آذر ماه 1390 (حسابرسي شده) 1390/09/22
صورتهاي مالي براي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 22/06/1390 1390/06/22